مشخصات پروفیل های ساختمانی :: اشتال

جدول اشتال مقاطع فولادی آنلاین

روش استفاده

برای محاسبه، ابتدا نوع پروفیل مورد نظر را از جدول انتخاب کنید سپس شماره پروفیل را انتخاب نموده تا جدول اشتال آن برای شما نمایش داده شود.


نوع پروفیل:
نمره پروفیل:

h = 80 mm
b = 46 mm
s = 3.8 mm
t = 5.2 mm
r = 5 mm
c = 10.2 mm
h-2c = 59 mm
A = 7.64 cm2
G = 6 kg/m
Jx = 80.1 cm4
Wx = 20 cm3
ix = 3.24 cm
Jy = 8.49 cm4
Wy = 3.69 cm3
iy = 1.05 cm
a1 = 63 mm
rT = 12.2 mm